มาตรฐานการผลิต

มาตรฐาน leed


 LEED LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN 
คือ ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนา
โดยองค์กรของสหรัฐอเมริกา LEED ได้แบ่งประเภทของการให้คะแนนออกเป็น
อีก 6 ประเภท 4 ระดับ ด้วยกันและผลิตภัณฑ์ของ ซีลเล็กซ์ที่ได้รับมาตรฐานมา
คือ กาว ยาแยว คุณภาพสูง Sx-100MS, Sx-100MS-AF, Sx-200, Sx-111MS
ได้รับประเภท สิ่งประดิษฐ์ใหม่และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผลลัพท์
ของการ ปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่ำ

  อ้างอิง

 • มาตรฐาน LEED 2009 for new Construction and Major Renovation:
  Low Emitting Material (Section4.1), SCAQMD rule 1168 (2005)
 • ภาพอาคารของ ROLLS ROYCE RED DOT SINGAPORE ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
  ของซีลเล็กซ์


 American Society for Testing and Materials นับได้ว่าเป็น สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นการช่วย เหลืออุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ และสาธารณชนทั่วไป โดยการพัฒนามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะ และการทำงาน ของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบการใช้งาน

มาตรฐาน astm

มาตรฐาน tuv sub
 T?V S?D PSB  เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในเยอรมัน คอยให้บริการตรวจสอบ ปรับปรุงเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แกผู้ที่นำไปใช้งาน โดยส่วนมากเราจะเห็นสัญลักษณะ
T?V S?D ติดอยู่ตามอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการส่งออกไปในแถบยุโรป จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของ ซีลเล็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ได้แก่ กาว ยาแยว คุณภาพสูง Sx-100MS, Sx-100MS-AF, Sx-200, Sx-111MS

  อ้างอิง

 • http://goo.gl/h35K8x